Cauta

Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională în materia achizițiilor publice – câteva aspecte de noutate  

22.07.2020

 

     A. Context normativ

 

În Monitorul Oficial nr. 614/13.07.2020 s-a publicat OUG nr. 114/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice.

 

Este a doua oară în acest an când Guvernul emite un astfel de act normativ, după ce în luna februarie a fost emisă OUG nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative  cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice.

 

Curtea Constituțională a constatat însă prin Decizia nr. 221/2020 neconstituționalitatea OUG nr. 23/2020 în ansamblul său (pentru motive de neconstituționalitate extrinseci, ce țin de procedura de adoptare a actului normativ), motiv pentru care începând cu data publicării motivării instanței de contencios constituțional (07 iulie 2020) prevederile ordonanței de urgență au fost suspendate de drept, fiind necesară intervenția normativă pentru acoperirea golului legislativ.

 

Acesta este astfel contextul de adoptare a noii OUG, care conține norme de modificare și completare a:

 

– Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ;

– Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

– Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

– Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;

– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

 

Dispozițiile reiau în mare parte soluțiile legislative instituite prin OUG 23/2020, dar transpar și aspecte de noutate.

 

În ceea ce privește Legea nr. 101/2016, menționăm că executivul a menționat în expunerea de motive a ordonanței de urgență că adoptarea imediată a actului normativ s-a impus față de împrejurarea că „existenţa litigiilor în materia achiziţiilor publice este un factor constant de întârziere a graficului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene, modificările legislative deja implementate privind termenele de soluţionare a proceselor şi existenţa unor completuri specializate în materia achiziţiilor publice fiind primii paşi în asigurarea celerităţii şi eficientizarea procedurilor, oferind o anumită predictibilitate cu privire la orizontul de timp în care aceste cauze se soluţionează, orice întârziere fiind generatoare de costuri suplimentare”.

 

     B. Contestația adresată CNSC

 

Dispozițiile OUG 114/2020 vizează în principal:

 

Sfera actelor autorității contractante ce pot face obiectul cenzurii CNSC

Este precizat expres faptul că actele care vizează achizițiile directe sunt excluse de la controlul exercitat de CNSC; soluția reprezintă astfel o reluare a celei introduse în luna februarie (și care fusese de altfel validată jurisprudențial chiar anterior acestui moment).

 

Termenul de formulare a contestației

În cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie  publică/sectorială sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, termenul de contestare devine de 7 zile (în loc de 5 zile) începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal.

 

Se precizează de asemenea (soluție preluată din OUG nr. 23/2020) că în cazul în care contestaţia priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în SEAP, data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire.

 

Cererea de intervenţie

Actul normativ prevede, ca noutate, că aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante şi contestatorului/contestatorilor, nu mai târziu de expirarea termenului legal de formulare a acesteia (10 zile de la data publicării în SEAP a contestaţiei).

 

Termenul de soluționare a contestației

 CNSC soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei . Apare astfel o modificare față de soluția anterioară, care prevedea un termen  de 15 zile lucrătoare pentru fond, respectiv 10 zile lucrătoare în situaţia incidenţei unei excepţii.

 

Cauțiunea

În privința cuantumului, noua OUG prevede că aceasta va fi stabilită la:

 

a) 2% din valoarea estimată a contractului, în cazul în care aceasta este mai mică decât pragurile valorice legale, dar nu mai mult de:

– 35. 000 lei pentru contestaţiile depuse în etapa de până la data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor;

– 88.000 lei pentru contestaţiile depuse în etapa de după data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor.

 

b) 2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice legale, dar nu mai mult de:

– 220.000 lei pentru contestaţiile depuse în etapa de până la data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor;

– 880.000 lei pentru contestaţiile depuse în etapa de după data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor.

 

Rămân valabile soluțiile normative potrivit cărora:

 

– în cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, calculul cauțiunii se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenţionează a se atribui în baza acordului-cadru respective;

 

– în cazul unei proceduri de atribuire împărţite pe loturi, calculul se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat;

 

– în cazul în care procedura de atribuire a acordului-cadru este organizată pe loturi, prevederile se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenţionează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv aferent fiecărui lot contestat.

 

În privința termenului de constituire a cauțiunii, noul cadrul normative prevede că, pentru soluţionarea contestaţiei sub sancţiunea respingerii acesteia, persoana care se consideră vătămată trebuie să constituie cauțiunea în termen de maximum 5 zile de la data sesizării Consiliului (față de 3 zile lucrătoare).

 

În privința procedurii de restituire a cauțiunii, soluțiile normative rămân cele stabilite în luna februarie, cu amendamentul că, în situația în care se solicită restituirea înainte de termenul de 30 de zile, autoritatea contractantă are obligația ca, în termen de 2 zile de la data solicitării contestatorului sau a Consiliului, să transmită dacă urmăreşte sau nu obligarea contestatorului care a constituit cauţiunea la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate ca urmare a depunerii contestaţiei.

 

     C. Plângerea formulate împotriva deciziei pronunțate de CNSC în contestație

 

Dispozițiile OUG nr. 114/2020 vizează în principal:

 

Termenul de formulare a plângerii

Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către autoritatea contractantă şi/sau de către orice persoană vătămată de măsurile dispuse de Consiliu cu plângere la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părţile cauzei, respectiv de la data luării la cunoştinţă de către alte persoane vătămate – față de cele 10 zile lucrătoare de până la adoptarea actului normativ.

 

Ca și până în prezent, partea care formulează plângerea este obligată să comunice, în termenul de 10 zile, o copie de pe aceasta, precum şi de pe înscrisurile doveditoare şi celeilalte/celorlalte părţi implicate în procedura de contestare în faţa Consiliului, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată.

 

Este introdusă însă sancțiunea nerespectării acestei obligații, respectiv respingerea plângerii ca fiind tardivă.

 

Întâmpinarea

 Aceasta este în continuare obligatorie; intimatul este însă obligat să comunice instanţei de judecată şi petentului întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea plângerii de către petent (iar nu de la  data comunicării plângerii de către instanța de jduecată).

 

Se instituie posibilitatea soluționării plângerii în două etape:

– instanţa, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii prin care Consiliul a soluţionat contestaţia prin soluţionarea unei excepţii procesuale, admiţând plângerea, desfiinţează decizia respectivă şi reţine cauza spre judecare pe fond, cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei. În vederea respectării principiilor oralităţii, contradictorialităţii şi dreptului la apărare, soluţionarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanţa de judecată la un termen distinct, care se stabileşte ulterior pronunţării soluţiei în ceea ce priveşte plângerea asupra excepţiei.

 

– în cazul în care Consiliul a analizat doar o parte dintre motivele invocate în contestaţie, iar instanţa consideră că plângerea împotriva deciziei Consiliului este întemeiată, admiţând plângerea, reţine cauza spre judecare pe fond, analizând motivele de contestaţie ce nu au format obiectul analizei Consiliului. În vederea respectării principiilor oralităţii, contradictorialităţii şi dreptului la apărare, soluţionarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanţa de judecată la un termen distinct, care se stabileşte ulterior pronunţării soluţiei în ceea ce priveşte plângerea.

 

Taxa de timbru

Se prevede în mod expres că plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este scutită de plata oricărei taxe judiciare de timbru.

 

Av. Alina Savu

partener