Cauta

COVID 19 – Facilități pentru IMM-uri

28.04.2020

28.04.2020

 

Ce sunt IMM-urile?

 

IMM-urile sunt întreprinderile (societăți organizate conform Legii nr. 31/1990, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

(i) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;
(ii) realizează o cifra de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.

 

Având în vedere efectele grave generate asupra activității IMM-urilor prin luarea măsurilor reglementate prin diferitele Ordonanțe militare emise, în temeiul dispozițiilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență, s-au emis mai multe acte normative de sprijinire a activității IMM-urilor.

 

I. Principalul act normativ este reprezentat de Ordonanța de urgență nr. 29/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 230/21.03.2020.

 

OUG nr. 29/2020 vine în sprijinul activității economice a IMM-urilor pe mai multe paliere:

 

(i) Facilități de finanțare a IMM-urilor;
(ii)Reglementarea situației unor contracte încheiate de IMM-uri;
(iii) Măsuri de natură bugetară;

 

(i) FACILITĂȚI DE FINANȚARE A IMM-URILOR

 

OUG nr. 29/2020 modifică și completează Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA („OUG nr. 110/2017”), care a instituit programul IMM INVEST ROMANIA, constând în acordarea de garanții de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în favoarea beneficiarilor participanți în program.
De asemenea, OUG nr. 110/2017 a fost modificată și prin OUG nr. 42/2020, precum și prin OUG nr. 48/2020.

 

Conform OUG nr 110/2017, beneficiază de garanții de stat întreprinderile care îndeplinesc toate cerințele de eligibilitate, respectiv:

 

a) nu se află în dificultate financiară, conform prevederilor OUG nr 110/217;

 

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră;

 

c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

 

d) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.;

 

e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;

 

f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;

 

g) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit;

 

h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului;

 

i) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente a acesteia.

 

Care sunt facilitățile de finanțare instituite prin OUG nr. 29/2020 si OUG nr. 42/2020?

 

a. acordarea de garanții de stat pentru una dintre următoarele categorii de credite:

(i) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții;
(ii) si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru.

 

Observație: valoarea garanției este diferențiată în funcție de tipul întreprinderii, de tipul de credit, precum și de situația financiară a beneficiarului.
Garanția acordată de stat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului, iar în cazul creditelor acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici procentul de garantare poate ajunge pana la 90%;

 

b. subvenționarea dobânzilor aferente creditelor în procent de 100%, de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după 31.03.2020 și, posibil, până la data de 31 decembrie 2020;

 

Observații:

o subvenționarea dobânzii trebuie să fie aprobată pentru anul 2020 printr-un act normativ cu putere de lege; N.N. nu înțelegem rațiunea pentru care este necesar a se emite un nou act normativ de aprobare a subvenționării dobânzii câtă vreme subvenționarea a fost aprobată pentru anul 2020!

o subvenționarea dobânzii se va acorda și pentru următorii 2 ani numai în cazul în care creșterea economică estimată se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020

o subvenționarea dobânzii trebuie să se realizeze în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare.

 

c. Comisionul de administrare datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii se suportă, cu anumite limitări, din bugetul de stat;

 

d. Comisionul de risc datorat Ministerului Finanțelor Publice de beneficiarul garanției este acoperit din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat.

 

e. aprobarea unei Scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, schema în care sunt transpuse principiile enunțate anterior privind garanțiile oferite, respectiv acordarea de grant-uri din care se acoperă de către stat comisioanele de administrare, comisioanele de risc și subvenționarea dobânzilor.

 

(ii) REGLEMENTAREA SITUAȚIEI UNOR CONTRACTE ÎNCHEIATE DE IMM-uri

 

OUG nr. 29/2020 reglementează și situația unor contracte încheiate de IMM-uri.

 

Cine poate beneficia de măsurile instituite?

 

IMM care:

(i) și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgentă

(ii) și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 

Care sunt măsurile instituite?

 

a. posibilitatea de a beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet;

 

b. posibilitatea de a beneficia de amânarea la plata chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare;

 

c. în celelalte contracte aflate în derulare (n.n. altele decât cele de furnizare), forța majoră poate fi invocată împotriva IMM-urilor numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgentă;

 

OUG nr. 29/2020 stabilește că o împrejurare reprezintă forță majoră dacă:
(i) este imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă;
(ii) rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19;
(iii) împrejurarea a afectat activitatea întreprinderii mici si mijlocii;
(iv) afectarea activității este atestată prin certificatul de situație de urgență, dar această prezumție poate fi răsturnată de partea interesată prin orice alt mijloc de probă;
(v) caracterul imprevizibil al împrejurării se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat și nu vor fi considerate imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu decretul de instituire a stării de urgentă.

 

d. Pentru durata stării de urgență, nu sunt datorate penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice.

 

(iii) MĂSURI DE NATURĂ BUGETARĂ APLICABILE TUTUROR CONTRIBUABILILOR, DECI ȘI IMM-URILOR

 

a. amânarea de la 31.03.2020 până la data de 30.06.2020 a depunerii declarațiilor și plății primei rate aferente taxelor și impozitelor locale (impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport);

 

b. nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la împlinirea unui termen de 30 de zile după încetarea stării de urgență; aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante;

 

c. se suspendă sau nu încep, până la împlinirea unui termen de 30 de zile după încetarea stării de urgență, măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală; măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale;

 

d. modificarea valorii plaților parțiale anticipate pentru contribuabilii care declara impozitul pe profit anual. Deși regula în materia calculului plăților anticipate trimestriale în cazul contribuabililor care declara impozitul pe profit anual este aceea de a calcula plățile parțiale anticipate la valoarea impozitului pe anul anterior indexat cu rata inflației, conform OUG nr. 29/2020, acești contribuabili pot efectua plățile parțiale datorate în anul 2020 la valoarea profitului calculat pe primul trimestru al anului curent.

 

Alte măsuri

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real reglementat de art. 57 si art. 63 din Legea nr. 129/2019 se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

 

II. Ordinul nr. 803/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 256/27.03.2020

 

Potrivit acestui Ordin în cazul contractelor/acordurilor încheiate de autorități cu microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii care au calitatea de beneficiari ai programelor naționale prevăzute la art. 25^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ai Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările şi completările ulterioare:

 

a) termenele de decădere instituite contractual nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă, pe toată durata stării de urgenţă;

 

b) facilitățile acordate IMM-urilor potrivit OUG nr. 29/2020 sau OUG nr. 30/2020 (spre exemplu amânarea plății utilităților etc.) nu pot constitui motiv de reziliere a contractului/acordului de finanţare şi de recuperare a finanţării nerambursabile acordate, în cazul în care condiţiile privind locurile de muncă, obiectele/bunurile mobile/imobile şi altele ce au stat la baza încheierii contractului/acordului de finanţare sunt respectate începând cu data încetării stării de urgenţă;

c) pe durata stării de urgenţă nu pot fi întreprinse demersuri pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat.

 

III. Un alt act normativ ce introduce anumite facilități, inclusiv pentru IMM-uri îl reprezintă OUG nr. 33/2020, publicată în Monitorul Oficial 260/30.03.2020

 

Prin acest act normativ se dispune că plătitorii de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:

 

a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili;

 

b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare;

 

c) 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la lit. a) și b).

 

IV. OUG nr. 37/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 261/30.03.2020

 

Prin acest act normativ s-a introdus posibilitatea de amânare a plății ratelor la creditele contractate de persoanele fizice și de persoane juridice pentru pe o perioada de maximum 9 luni.

 

Pot beneficia de această măsură si IMM-urile, așa cum sunt definite de Legea nr. 346/2004.

 

Facilitatea de suspendare la plată a ratelor se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:

 

a. perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori se stabileşte pe baza opţiunii debitorului şi este cuprinsă între 1 şi 9 luni, fără a putea depăşi data de 31 decembrie 2020.

 

b. perioada maximă de rambursare a obligaţiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu o perioadă aferentă suspendării obligaţiilor de plată.

 

c. Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

o au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv
o data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioare datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv
o nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
o nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligaţiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

 

Cererea de amânare a plății ratelor trebuie transmisă către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

 

Criterii de eligibilitate a debitorilor IMM-uri:

 

– debitorul, declară pe propria răspundere, că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiţii:

a) pentru IMM-uri, mai puțin societățile reglementate de legea nr. 31/1990, dacă activitatea a fost întreruptă total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieţei de desfacere, restrângerea numărului de angajaţi, diminuarea numărului de furnizori ş.a.;
b) pentru IMM-uri, societăți reglementate de legea nr. 31/1990, dacă deţin certificatul de situaţii de urgenţă (tip I sau II) emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu următoarele urmări: restrângerea pieţei de desfacere, restrângerea numărului de angajaţi, diminuarea numărului de furnizori s.a.;

 

– nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

 

V. OUG nr. 48/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 319/16.04.2020

 

Prin acest act normativ s-a dispus că acei contribuabili(prin urmare si IMM-urile) ce sunt obligați la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.

 

Intră în categoria contribuabililor ce sunt obligați la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 acei contribuabili care au înscrisă ca activitate principală sau secundară corespunzătoare codurilor CAEN:

5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”
5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”
5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”
5590 – „Alte servicii de cazare”
5610 – „Restaurante”
5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”
5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”
5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

 

Pentru a beneficia de scutire contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) întrerup activitatea total sau parţial şi deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;

b) nu se află în insolvenţă conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

 

De asemenea, termenul pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019 se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

 

 

Avocat George Scarlat